De Jong One! Webdesign
  • Disclaimer

Disclaimer


Algemeen
Deze disclaimer is van toepassing op de website www.dejongone.nl. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Voor meer informatie kan u een email sturen via het contactformulier.

Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren De Jong One of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van De Jong One de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website
U verbindt zich er o.m. toe :
- de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken
- geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins
minder efficiënt wordt gemaakt
- de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig
materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of
bedreigend karakter)
- de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon,
rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
- de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een
voorafgaande toestemming aan De Jong One te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Persoonsgegevens
De Jong One verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een e-mail geeft een bezoeker De Jong One toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van De Jong One met het oog op klantenbeheer en marktonderzoek. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage of correctie richten tot De Jong One via het contactformulier.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie
De Jong One kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de De Jong One-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

Informatie op de website
De informatie die op of via deze website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. De Jong One staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. De Jong One is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. De Jong One behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites
Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. De Jong One heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door De Jong One houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Links naar de De Jong One-website
Het aanleggen van hyperlinks naar de website dejongone.nl is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Jong One. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Duurzaam

Wij hebben een goed gevoel als we gebruik maken van duurzame middelen. Onze stroom wordt door zonnepanelen opgewekt. We maken zo min mogelijk gebruik van papier; onze correspondentie ontvangt u via email.

Ideaal!

U kunt onze digitale factuur betalen
met Ideal. Hiertoe is een handige link
opgenomen in de factuur zelf.

Contact

De Jong One! Webdesign
Heideveld 3
4386 GN Vlissingen
06-43062066
info at dejongone.nl
www.dejongone.nl